Full-time Academic Staff


Prof. He-Yong SHEN

Prof. He-Yong SHEN

✉ shenheyong@cityu.mo ☎ +853-85902725

2018-08-20

Asst. Prof. Cheng-Hou CAI

Asst. Prof. Cheng-Hou CAI

✉ caichenghou@foxmail.com

2018-08-17

Asst. Prof. Tulips Yiwen WANG

Asst. Prof. Tulips Yiwen WANG

E-mail:tulipswang@cityu.mo

2020-04-08

Asst. Prof. Zhehua YING

Asst. Prof. Zhehua YING

Office Phone:(853) 63762613 Email:zhehuaying@cityu.mo

2020-11-04